TRA TỪ

Đề 409- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sir or Madam,

I would like to draw your kind attention that, the train schedule in my area has recently been changed and due to this, many office goers like me are suffering. I am hoping you would keep the previous timetable and introduce more frequent trains for the convenience of the residents.

I am a banker and I work as an assistant manager at the City Bank. I regularly commute to my office using your train. Sadly, the train I used to take to reach office no longer stops at our station and as a result, we need to travel a few extra miles to reach the City Centre Station which is overcrowded in the morning hours. I am often late to reach my office and have objections about the revised train timetable.

With the introduction of the new train schedule, daily commuting for employees like me has become utterly difficult which ultimately makes your service unreliable. Unfortunately, because of this problem, many commuters are late for their work which is affecting their productivity. Consequently, they are very upset about your service.

As a solution to this problem, I would recommend you to revert to the previous schedule and arrange more trains during the peak hours. If it is not possible, then at least add more carriages to increase the space. It will be a great relief if you can resolve this problem as soon as possible.

Thank you for giving the matter your attention and I hope to hear your reply soon.Yours faithfully,
Campbell Scott

Direction: As if you are the railway timetable manager, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
precious02
Gửi lúc: 2019-08-06 23:46:07
Điểm: 8
2
quynh_02
Gửi lúc: 2019-08-06 20:06:58
Điểm: 7
3
jiminbts1995
Gửi lúc: 2019-08-03 15:50:20
Điểm: 4
4
nguyenkhanhlinh1201
Gửi lúc: 2019-08-06 15:58:50
Điểm: 3
5
vytttjanuary
Gửi lúc: 2019-08-06 20:05:41
Điểm: 3
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 768

• Sổ học bạ: 457
• Điểm thành tích: 350
• Điểm học bạ: 457
Dear Mr. Campbell Scott, Thank you for writing to us and we are very glad to know that you are a regular patron of our transit service. Actually, before receiving your letter, we did not know that we changed the timetable and made it difficult for you and your fellow travelers. We  regret that your schedule is not matching with ours. We apologize for this inconvenience. We would like to inform you that we are sorry that we cannot reinstate the former schedule at the moment because some of our trains were damaged, they need to be repaired for a week, so we have to change the transit schedule. At present, we are trying to fix the train as soon as possible. We are certain that the route of bus service will reinstated in former schedule. Thanks for your suggestion, we also discussed and considered very carefully before giving decision to change. In fact, we observe that more and more passengers like to travel the train at rush hour, Therefore, in order to avoid traffic jams during the peak hours, we will decide to increase more seats and add 2 new routes to meet the demand of commuters. Again, we are very sorry for the inconvenience we caused. Besides, we appreciate your telling us this problem. We promise to bring you the best service ever and will not make you disappointed. And thank you for trusting and choosing our train for your journey. We hope that you will continue to choose our train in the future. Kind regards, John Trimbald
Gửi lúc: 23:46:07 ngày 06-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-08-08 15:29:50

Dear Mr. Campbell Scott,

Thank you for writing to us and we are very glad to know that you are a regular patron of our transit service. Actually, before receiving your letter, we did not know that that we changed the timetable mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ and made it difficult for you and your fellow travelers. We  regret that your schedule is not matching with ours. We apologize for this inconvenience.

We would like to inform you that we are sorry that we cannot reinstate the former schedule at the moment because some of our trains were damaged, they need to be repaired for a week, so we have to change the transit schedule. At present, we are trying to fix the train as soon as possible. We are certain that the route of bus service will reinstated in former schedule.

Thanks for your suggestion làm rõ gợi ý , we also discussed and considered very carefully before giving decision to change 2 ý này không hỗ trợ cho nhau, không liên quan đến nhau. In fact, we observe that more and more passengers like to travel the train at rush hour, Therefore, in order to avoid traffic jams during the peak hours, we will decide to increase more seats and add 2 new routes to meet the demand of commuters.

Again, we are very sorry for the inconvenience we caused. Besides, we appreciate your telling us khi dùng your + Ving thì không dùng tân ngữ this problem. We promise to bring you the best service ever and will not make you disappointed. And thank you for trusting and choosing our train for your journey. We hope that you will continue to choose our train in the future.

Kind regards,
John Trimbald

 

Nhìn chung, bài viết của bạn cơ bản làm rõ các ý và nội dung phản hồi cũng khá rõ ràng. Tuy nhiên, có một vài lỗi ngữ ngữ pháp và từ vựng, diễn đạt như ở trên, bạn hãy chú ý khắc phục nhé.

Điểm: 7.5

nguyenthitho020492

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-04-2018

Bài viết: 314

• Sổ học bạ: 163
• Điểm thành tích: 2340
• Điểm học bạ: 163
Dear Sir or Madam, I would like to draw your kind attention that, the train schedule in my area has recently been changed and due to this, many office goers like me are suffering. I am hoping you would keep the previous timetable and introduce more frequent trains for the convenience of the residents. I am a banker and I work as an assistant manager at the City Bank. I regularly commute to my office using your train. Sadly, the train I used to take to reach office no longer stops at our station and as a result, we need to travel a few extra miles to reach the City Centre Station which is overcrowded in the morning hours. I am often late to reach my office and have objections about the revised train timetable. With the introduction of the new train schedule, daily commuting for employees like me has become utterly difficult which ultimately makes your service unreliable. Unfortunately, because of this problem, many commuters are late for their work which is affecting their productivity. Consequently, they are very upset about your service. As a solution to this problem, I would recommend you to revert to the previous schedule and arrange more trains during the peak hours. If it is not possible, then at least add more carriages to increase the space. It will be a great relief if you can resolve this problem as soon as possible. Thank you for giving the matter your attention and I hope to hear your reply soon. Yours faithfully, Campbell Scott..
Gửi lúc: 21:46:23 ngày 06-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-08-07 11:58:20

Bạn cần viết thư tới Campbell Scott với cương vị là người quản lý lịch trình tàu hỏa để phản hồi thư phản đối việc thay đổi lịch trình tàu hỏa như sau:

Opening: Campbell Scott,

Body:

- Cám ơn thư bày tỏ mong muốn giữ lịch trình của tàu hỏa của Campbell Scott

- Xin lỗi vì những bất tiện mà việc thay đổi lịch trình tàu hỏa mang lại cho Campbell Scott cũng nhuw những người mua vé tháng để đi làm:

+ Phải đi thêm vài dặm nữa mới đến được nhà ga thành phố để bắt tàu

+ thường xuyên đi làm muộn, ảnh hướng đến năng suất lao động của họ

- Xem xét lại vấn đề, cân nhắc lịch trình của tàu hỏa và từ đó khẳng định quyết định của bạn. Có 2 hướng giải quyết vấn đề:

+ Không thay đổi lại lịch trình như trước và đưa ra lý do. Đồng thời, xem xét đề nghị tăng thêm toa tàu và trả lời thỏa đáng đối với cô ấy

+ Thay đổi trở về lịch cũ và giải thích lý do

- Hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tàu hỏa và sẽ có những đóng góp để giúp ngành đường sắt thay đổi tốt hơn, chất lượng hơn

Closing: Yours Sincerely,

Signature

AnhLoc2007 đz KÍ TÊN Hùng Viết

hieu08102004

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-01-2017

Bài viết: 81

• Sổ học bạ: 147
• Điểm thành tích: 89
• Điểm học bạ: 147
Dear Sir or Madam, I would like to draw your kind attention that, the train schedule in my area has recently been changed and due to this, many office goers like me are suffering. I am hoping you would keep the previous timetable and introduce more frequent trains for the convenience of the residents. I am a banker and I work as an assistant manager at the City Bank. I regularly commute to my office using your train. Sadly, the train I used to take to reach office no longer stops at our station and as a result, we need to travel a few extra miles to reach the City Centre Station which is overcrowded in the morning hours. I am often late to reach my office and have objections about the revised train timetable. With the introduction of the new train schedule, daily commuting for employees like me has become utterly difficult which ultimately makes your service unreliable. Unfortunately, because of this problem, many commuters are late for their work which is affecting their productivity. Consequently, they are very upset about your service. As a solution to this problem, I would recommend you to revert to the previous schedule and arrange more trains during the peak hours. If it is not possible, then at least add more carriages to increase the space. It will be a great relief if you can resolve this problem as soon as possible. Thank you for giving the matter your attention and I hope to hear your reply soon.
Gửi lúc: 21:09:55 ngày 06-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-08-06 21:33:54

Bạn cần viết thư tới Campbell Scott với cương vị là người quản lý lịch trình tàu hỏa để phản hồi thư phản đối việc thay đổi lịch trình tàu hỏa như sau:

Opening: Campbell Scott,

Body:

- Cám ơn thư bày tỏ mong muốn giữ lịch trình của tàu hỏa của Campbell Scott

- Xin lỗi vì những bất tiện mà việc thay đổi lịch trình tàu hỏa mang lại cho Campbell Scott cũng nhuw những người mua vé tháng để đi làm:

+ Phải đi thêm vài dặm nữa mới đến được nhà ga thành phố để bắt tàu

+ thường xuyên đi làm muộn, ảnh hướng đến năng suất lao động của họ

- Xem xét lại vấn đề, cân nhắc lịch trình của tàu hỏa và từ đó khẳng định quyết định của bạn. Có 2 hướng giải quyết vấn đề:

+ Không thay đổi lại lịch trình như trước và đưa ra lý do. Đồng thời, xem xét đề nghị tăng thêm toa tàu và trả lời thỏa đáng đối với cô ấy

+ Thay đổi trở về lịch cũ và giải thích lý do

- Hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tàu hỏa và sẽ có những đóng góp để giúp ngành đường sắt thay đổi tốt hơn, chất lượng hơn

Closing: Yours Sincerely,

Signature

Hiếu Minh

quynhmai1102

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-07-2017

Bài viết: 160

• Sổ học bạ: 369
• Điểm thành tích: 95
• Điểm học bạ: 369
Cô có thể cho em 1 bài mẫu không ạ ?
Gửi lúc: 20:15:47 ngày 06-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-08-06 21:33:45

Bạn cần viết thư tới Campbell Scott với cương vị là người quản lý lịch trình tàu hỏa để phản hồi thư phản đối việc thay đổi lịch trình tàu hỏa như sau:

Opening: Campbell Scott,

Body:

- Cám ơn thư bày tỏ mong muốn giữ lịch trình của tàu hỏa của Campbell Scott

- Xin lỗi vì những bất tiện mà việc thay đổi lịch trình tàu hỏa mang lại cho Campbell Scott cũng nhuw những người mua vé tháng để đi làm:

+ Phải đi thêm vài dặm nữa mới đến được nhà ga thành phố để bắt tàu

+ thường xuyên đi làm muộn, ảnh hướng đến năng suất lao động của họ

- Xem xét lại vấn đề, cân nhắc lịch trình của tàu hỏa và từ đó khẳng định quyết định của bạn. Có 2 hướng giải quyết vấn đề:

+ Không thay đổi lại lịch trình như trước và đưa ra lý do. Đồng thời, xem xét đề nghị tăng thêm toa tàu và trả lời thỏa đáng đối với cô ấy

+ Thay đổi trở về lịch cũ và giải thích lý do

- Hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tàu hỏa và sẽ có những đóng góp để giúp ngành đường sắt thay đổi tốt hơn, chất lượng hơn

Closing: Yours Sincerely,

Signature

Jungkookie -사랑해

khanhnguyen12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-07-2017

Bài viết: 21

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 35
goodbye my best friend
Gửi lúc: 20:02:10 ngày 06-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-08-06 21:33:32

Bạn cần viết thư tới Campbell Scott với cương vị là người quản lý lịch trình tàu hỏa để phản hồi thư phản đối việc thay đổi lịch trình tàu hỏa như sau:

Opening: Campbell Scott,

Body:

- Cám ơn thư bày tỏ mong muốn giữ lịch trình của tàu hỏa của Campbell Scott

- Xin lỗi vì những bất tiện mà việc thay đổi lịch trình tàu hỏa mang lại cho Campbell Scott cũng nhuw những người mua vé tháng để đi làm:

+ Phải đi thêm vài dặm nữa mới đến được nhà ga thành phố để bắt tàu

+ thường xuyên đi làm muộn, ảnh hướng đến năng suất lao động của họ

- Xem xét lại vấn đề, cân nhắc lịch trình của tàu hỏa và từ đó khẳng định quyết định của bạn. Có 2 hướng giải quyết vấn đề:

+ Không thay đổi lại lịch trình như trước và đưa ra lý do. Đồng thời, xem xét đề nghị tăng thêm toa tàu và trả lời thỏa đáng đối với cô ấy

+ Thay đổi trở về lịch cũ và giải thích lý do

- Hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ tàu hỏa và sẽ có những đóng góp để giúp ngành đường sắt thay đổi tốt hơn, chất lượng hơn

Closing: Yours Sincerely,

Signature

namkhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này