TRA TỪ

Chủ đề 485- Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Some people believe that companies should manufacture products that last for a long time. Others feel that the emphasis should be placed on producing goods that are cheap. Discuss both views and give your own opinion.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
nguyenminhthoai991aa5
Gửi lúc: 2021-02-05 14:11:21
Điểm: 7
2
truclambachma
Gửi lúc: 2021-02-07 22:16:30
Điểm: 6
3
mocthethoi
Gửi lúc: 2021-02-08 16:11:33
Điểm: 6
4
Xuanmai317
Gửi lúc: 2021-02-07 20:58:38
Điểm: 5
5
chongao9
Gửi lúc: 2021-02-09 16:02:50
Điểm: 5
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hahieu2011

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-05-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 124
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 124
gioito hi nk hkh hk jj j ug tf ec gyt frfe
Gửi lúc: 19:09:33 ngày 09-02-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-02-24 13:52:10

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!

chongao9

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2017

Bài viết: 54

• Sổ học bạ: 337
• Điểm thành tích: 73
• Điểm học bạ: 337
With the development of science and technology, more and more industrial goods, which are produced with diversity in models, satisfy the demand of the consumer. While some people think that products that are used for a long time should be manufactured, others believe that they should be produced cheaper goods. This essay will discuss both views. A product which uses many times can save money for both customers and our economy. The products made with recyclable materials are friendly to the environment. Therefore, so many organizations and individuals over the world like to using this kind of goods as well as spreading theirs advantages to protecting our green world. On the other hand, to encourage consumption, many enterprises try to diversify and reduce the cost of their products to create cheaper products and also a good look in their appearance. This is a good chance for the low and medium-income people can afford their daily demands. Moreover, some convenience products such as disposable chopsticks and dishes are easy to take away and it is so useful for most of the people in modern life. With the two views mentioned above, I suggest that companies should emphasize creating both cheap, convenient products to severe social consumption but also friendly to the environment with recyclable materials to protect our planet.
Gửi lúc: 16:02:50 ngày 09-02-2021
Điểm: 5/10
Time : 2021-03-11 20:20:22

With the development of science and technology, more and more industrial goods, which are produced with diversity in models, satisfy the demand of the consumers danh từ số nhiều. While some people think that products that are used for a long time should be manufactured, others believe that they danh từ doanh nghiệp should be produced thể chủ động cheaper goods. This essay will discuss both views.
A product which uses many times can save money for both customers and our economy công ty nào?. The products made with recyclable materials are friendly to the environment. Therefore, so dùng therefore rồi không dùng so nữa many organizations and individuals over the world like to using to V nguyên thể this kind of goods as well as spreading theirs có danh từ đằng sau thì chỉ dùng their thôi advantages to protecting động từ nguyên thể sau to our green world.
On the other hand, to encourage consumption, many enterprises try to diversify and reduce the cost of their products to create cheaper products and also a good look in on their appearance. This is a good chance for the low and medium-income people can afford their daily demands dùng mệnh đề quan hệ giải thích cho danh từ people. Moreover, some convenience tính từ trước danh từ products such as disposable chopsticks and dishes are easy to take away and it is so useful for most of the people in modern life.không dùng mệnh đề sau such as
With the two views mentioned above, I suggest that companies should emphasize creating both cheap, convenient products to severe social consumption danh từ chỉ người but also to be friendly to the environment with recyclable materials to protect our planet.

Bài viết của bạn còn sơ sài, có nhiều lỗi ngữ pháp bạn nên lưu ý khắc phục nhé. Cố gắng hơn nhé.

Điểm: 4.5

tranngominhquang

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2019

Bài viết: 285

• Sổ học bạ: 289
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 289
today, there are many kind of products on the market. mostly, it is used to serve for people.however ,Some people believe that companies should manufacture products that last for a long time. Others feel that the emphasis should be placed on producing goods that are cheap. according to me, both is trust , each one have advantage and disadvantage. on the one hand, manufacture products that last for a long time is one of first priorities of consumers. i think if you are consumer , you also choice good products which can use for a long time. for example when you want to buy motorcycle which is enduring opening, i think you should buy Honda manufacture. on the other hand, beside manufacture products that last for a long time, the consumers are also take care to cost of products, it is important factor. because there are many people who have less economy .So those products will be suitable for them. to sum up, manufacture products that last for a long time and producing goods that are cheap are important
Gửi lúc: 13:04:48 ngày 09-02-2021
Điểm: 4/10
Time : 2021-03-11 12:23:28

today, there are many kinds danh từ số nhiều sau many of products on the market. mostly, it is dùng đại từ thay thế cho danh từ số nhiều và chia động từ theo chủ ngữ số nhiều đó used to serve for people.however ,Some people believe that companies should manufacture products that last for a long time. Others feel that the emphasis should be placed on producing goods that are cheap. according to me, both is trust dùng từ không chính xác, sự chuyển ý? each one have chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít advantage and disadvantage.
on the one hand, manufacture Ving làm chủ ngữ products that last for a long time is one of first priorities of consumers. i think if you are consumer , you also choice động từ choose good products which can use for a long time. for example when you want to buy motorcycle which is enduring opening, i think you should buy Honda manufacture. không phải sự bày tỏ quan điểm suy nghĩ nên hay không nên mà dùng thể khẳng định lựa chọn
on the other hand, beside manufacture Ving products that last for a long time, the consumers are không dùng tobe trước động từ thường also take care to of cost of products, it is thiếu mạo từ important factor. because there are many people who have less economy .So those products will be suitable for them.kết hợp 2 mệnh đề, sử dụng hoặc because, hoặc so là mệnh đề nguyên nhân-kết quả
to sum up, manufacture products that last for a long time and producing goods that are cheap are important.

Bạn viết bài còn sơ sài supporting ideas, các cấu trúc ngữ pháp sử dụng cần phải xem xét lại. Hơn nữa, hãy chú ý quy tắc tối thiểu là viết hoa đầu dòng, đầu câu nhé.

Thaituan2a1thtl

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-07-2016

Bài viết: 45

• Sổ học bạ: 319
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 319
Some people believe that companies should manufacture products that last for a long time. Others feel that emphasis should be place on producing goods that are cheap. But in my opinion, all both views have positives and negative. Now, i will say my opinion Firsly, we will talk about the first view,. Products that last for a long time is good, because it will used lasting, it have a good quality, But the negative is we will pay a lot of money to create it, synonymous with all the products are expensive, customer no have many to pay , so the companies will poor nearly. Secondly we will talk about second view, it reverse that view thank you for listening
Gửi lúc: 10:38:15 ngày 09-02-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-05 20:32:58

Some people believe that companies should manufacture products that last for a long time. Others feel that emphasis should be place on producing goods that are cheap.
But in my opinion, all both views have positives and negative dùng danh từ sau động từ. Now, i viết hoa đại từ nhân xưng I will say my opinion ý này không cần thiết
Firsly, we will talk about the first view,. dùng từ nối: On the one hand, Products that last for a long time is chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều good, because it will used lasting, it dùng đại từ they thay thế cho danh từ số nhiều have a good quality, But the negative is we will pay a lot of money to create it, synonymous with all the products are expensive, customer no have many to pay , so the companies will poor nearly. câu quá dài, các ý không rõ ràng, nên tách ý, diễn đạt cho phù hợp
Secondly we will talk about second view, it reverse that view
thank you for listening

Bạn cần luyện viết câu nhiều hơn và viết 1 bài luận có bố cục 3 phần như sau:

- Introduction: Chủ đề của bài, nêu rõ ý chính theo yêu cầu đề bài

- Body: Các lập luận để làm rõ nội dung chính ở phần giới thiệu

- Conclusion: Tóm tắt lại nội dung chính, có thể nêu quan điểm cá nhân

Jack2010

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-08-2017

Bài viết: 183

• Sổ học bạ: 194
• Điểm thành tích: 70
• Điểm học bạ: 194
This is a problem about economics and it's a two-sided view from both discusses so let's talk about them. Some people believe that companies should make products that last for a long time. It's true but not always. The good thing about this is that companies manufacture products that last a long time could make people's life better, they don't spend too many money to buy these things along the years, because if do that, if makes a big shock to the net balance. Product lasts for a long time has the usage equal to the low time products so it could be a memory for people. But these products sometime could lead to be losing salary for the employees, not enough money to pay tax payments and buy tools to make products. Now to talk about people that thought that products should be cheap. When products are cheap means that they might be low time usage products, although it could be short for some products. These products are cheap and the money got decreased for companies is not enough to make companies don't have money to make products, as also the salary is opposite to those the long time products. As also they still have money to pay taxes like I said. But these products are cheap because their usage are not as safe as the long time products. These products a high rate of being broken early and it took a lot of time to go and buy one. It all because we just buy these things to lead angriness with the companies and lead a bankrupt to them and the economics start to go down. So my opinion is to buy products that have a long time usage. It could be expensive, but it's safe.
Gửi lúc: 09:06:31 ngày 09-02-2021
Điểm: 2/10
Time : 2021-03-11 20:10:40

This vấn đề nào? is a problem about economics and it's a two-sided view from both discusses so let's talk about them sử dụng trong văn nói.
Some people believe that companies should make products that last for a long time. It's true but not always. The good thing about this is that companies manufacture products that last a long time could make people's life better, they don't spend too many money to buy these things along the years, because if do that, if makes a big shock to the net balance câu run-on. Product lasts for a long time dùng mệnh đề quan hệ has the usage equal to the low time products, so it could be a memory for people. But these products sometime could lead to be losing salary for the employees, not enough money to pay tax payments and buy tools to make products.thông tin này không đúng thực tế
Now to talk about people that thought that products should be cheap văn phong nói. When products are cheap means that they might be low time usage products, although it could be short for some products nhiều mệnh đề kết hợp với nhau nên câu không có nghĩa và không đúng ngữ pháp. These products are cheap and the money got decreased for companies is not enough to make companies don't have money to make products, as also the salary is opposite to those the long time products diễn đạt lại để làm rõ ý, chú ý cấu trúc ngữ pháp nhé. As also they still have money to pay taxes like I said. But these products are cheap because their usage are not as safe as the long time products.? These products a high rate of being broken early and it took a lot of time to go and buy one. It all because we just buy these things to lead angriness with the companies and lead a bankrupt to them and the economics start to go down.
So my opinion is to buy products that have a long time usage. It could be expensive, but it's safe. làm rõ ý

Bài viết của bạn viết ý lủng củng, không đúng ngữ pháp không thể hiện được nội dung. Cố gắng luyện viết nhiều hơn nhé.


blah blah blah + blah blah blah = meh meh meh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×