TRA TỪ

Chủ đề 549 - Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

In some places, old age is valued, while in other cultures youth is considered more important.
Discuss both views and give your opinion.


Thời gian còn lại 6 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay