TRA TỪ

Chủ đề 420- Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Human activity has had a negative impact on plants and animals around the world. Some people say that it is too late to do something while others think that actions can be taken to improve the situation. Discuss both sides of the view and give your opinion.


Thời gian còn lại 1 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này