TRA TỪ

Chủ đề 442- Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Although many people value their public parks, this space could be better used for other purposes such as residential areas for the ever growing population or to develop business and boost economies. To what extent do you agree or disagree with this?


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này