TRA TỪ

Chủ đề 525 - Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Recent research suggests that the majority of criminals who are sent to prison commit crimes after they are released. Why is this the case? What can be done to solve this problem?


Thời gian còn lại 2 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay