TRA TỪ

Chủ đề 495- Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Children can learn many things from watching films or movies. What are some of the different things they can learn? Are these lessons always good for them?


Thời gian còn lại 4 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×