TRA TỪ
Unit 5 - Tiếng Anh lớp 11: Being part of ASEAN
(Unit 5 - Tiếng Anh lớp 11: Being part of ASEAN - Là một thành viên của ASEAN)
Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 mới (sách thí điểm) - Unit 5 - Lớp 11 - Being part of ASEAN (Bài 5 - Là một thành viên của ASEAN)
Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - READING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills - Reading...) UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - SPEAKING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills - Speaking...) UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - LISTENING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - WRITING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Match the countries with their national flags. Check the...) Bài tập 2 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (The following text has five paragraphs. Read it first,...) Bài tập 3 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Find the words or expressions in the text that...) Bài tập 4 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the text again and answer the questions.) Bài tập 5 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Work in groups of five. Each student in the...) Bài tập 1 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Match each country with its capital city and listen...) Bài tập 2 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Listen to a brief introduction to an ASEAN member...) Bài tập 3 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Work in pairs. Student A uses the table below...) Bài tập 4 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Work in groups. Use the information in 1,2,3 and...) Bài tập 1 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Match the words (1-6) with the words and phrases...) Bài tập 2 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to a sports instructor's talk. What is he...) Bài tập 3 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen again and decide if the statements are true...) Bài tập 4 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen again and complete the following ASG medal table) Bài tập 5 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Find out information about a sports activity held at...) Bài tập 1 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the following information about Viet Nam. Fill the...) Bài tập 2 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the extract from a short brochure introducing Viet...) Bài tập 3 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Brochures are often used to inform people and include...) Bài tập 4 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Write about a short brochure (160-180 words) introducing an...)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay