TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 8: Peoples of Viet Nam

Phần 7: Looking back

(Unit 3 - Lớp 8 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Each sentence has an error. Find and correct it.
(Mỗi câu có một lỗi. Tìm và sửa nó.)
1.
They travel to a nearest town to go shopping.
(Họ đi đến thị trấn gần nhất để đi mua sắm.)
Đáp án: a -> the
Giải thích: Vì có từ 'nearest' là tính từ so sánh bậc nhất, suy ra phải dùng mạo từ xác định 'the'.
2.
Some ethnic minority children of this region are studying at the boarding school in a city.
(Vài trẻ em dân tộc thiểu số trong khu vực này đang học ở trường nội trú trong thành phố.)
Đáp án: a-> the
Giải thích: Vì trong câu này danh từ 'city' là một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt vị trí nên phải dùng mạo từ xác định 'the'.
3.
Although they speak different languages, an ethnic groups in this region live near to one another.
(Mặc dù họ nói những ngôn ngữ khác nhau, những nhóm dân tộc trong khu vực này sống gần nhau.)
Đáp án: an-> the
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
In the past, some ethnic groups lived the semi-nomadic life.
(Trong quá khứ, vài nhóm dân tộc sống cuộc sống bán du mục.)
Đáp án: the-> a
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
All an ethnic peoples of Viet Nam have equality in every field.
(Tất cả dân tộc của Việt Nam có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực.)
Đáp án: an-> the
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay