TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 8: Peoples of Viet Nam

Phần 2: A closer look 1

(Unit 3 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Pronunciation Clusters: /sk/, /sp/ and /st/

(Phát âm Cụm /sk/, /sp/ và /st/)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Listen and repeat the following words.
(Nghe và lặp lại những từ sau.)
skateboard (ván trượt)
display (trưng bày, hiển thị)
instead (thay vì)
basket (rổ)
stamp (con tem)
first (đầu tiên)
crisp (quăn, khô, giòn)
space (không gian)
speech (bài phát biểu)
station (trạm)
school (trường học)
task (nhiệm vụ)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay