TRA TỪ

Lesson 2: Vocabulary (My Future Career- cont.)

Từ vựng về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • You must first acquire a law degree to become a lawyer.
  acquire /əˈkwaɪə(r)/
  (v.)
  giành được, đạt được
  You must first acquire a law degree to become a lawyer.
  Để trở thành một luật sư, đầu tiên bạn phải có bằng luật.
 • Most teachers must be adaptable to help students learn.
  adaptable / əˈdæptəbl/
  (adj.)
  có thể thích nghi
  Most teachers must be adaptable to help students learn.
  Hầu hết các giáo viên phải có khả năng thích nghi để hỗ trợ việc học của học sinh.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Listen and rearrange the letters to find the words

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng

0/5

loading...
2

Complete the sentences using the given words/phrases

Hoàn thành câu sử dụng các từ/cụm từ cho sẵn

0/10

loading...
3

Find the word which is different from the other in the position of primary stress

Tìm từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại

0/5

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (My Future Career- cont.)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này