TRA TỪ

Lesson 3: Grammar (Future Tenses: review)

Ngữ pháp (Ôn tập các thì Tương lai)

Future tenses: review (Ôn tập các thì Tương lai)

Tóm tắt bài học

A. Future simple tense (Thì tương lai đơn)

1. Form (Cấu trúc)

Positive form (Khẳng định):

S + will + V(nguyên thể) + (O)

Negative form (Phủ định):

S + will not/ won't + V(nguyên thể) + (O)

Yes/No Interrogatives (Câu nghi vấn với Yes/No):

* Interrogatives:
Will + S + V(nguyên thể) + (O)?
* Short answers:
Yes, S + will.
No, S + will not/ won't.

2. Usage (Cách dùng)

- Thì Tương lai đơn dùng để diễn tả những quyết định ngay tại thời điểm nói.

Ví dụ:

Dad: Hey, your computer is still working.
Này, máy tính của con vẫn còn bật đấy.

Son: Yes dad. I will go and shut it down.
Vâng thưa bố. Con sẽ đi tắt nó ạ.

- Thì Tương lai đơn dùng để diễn tả những dự đoán chủ quan của người nói, thường dùng với các động từ: think (nghĩ), hope (hi vọng), assume, believe (cho rằng, tin rằng)...

Ví dụ:

I think robots will replace teachers in the future.
Mình nghĩ rô bốt sẽ thay thế cho giáo viên trong tương lai.

3. Signals (Dấu hiệu nhận biết)

- in + time: in 2 minutes, in 15 minutes...

- Tomorrow/ next week/ next month/ next year...

- “think/ hope/ assume/ believe…”

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the correct options.

Chọn các đáp án đúng.

0/10

loading...
2

Give the correct form of the verb in the brackets.

Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.

0/10

loading...
3

Decide whether the sentence is correct or incorrect.

Xác định xem câu sau là đúng (correct) hay sai (incorrect).

0/10

loading...
Kết thúc lesson 3: Grammar (Future Tenses: review)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay