TRA TỪ

Lesson 2: Pronunciation (Stress in words ending in -ity and -itive)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ity và -itive

Stress in words ending in -ity & - itive

Tóm tắt bài học

Từ kết thúc bằng đuôi -ity

Từ kết thúc bởi đuôi -ity thường có trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước đuôi -ity. Từ loại của những từ kết thúc bằng đuôi -ity thường là danh từ.
Ví dụ:

opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/
(n.) cơ hội

community /kəˈmjuːnəti/
(n.) cộng đồng

generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/
(n.) sự hào phóng

quality /ˈkwɒləti/
(n.) chất lượng

nationality

quốc tịch

a physical activity for university students

một hoạt động thể chất dành cho các sinh viên đại học

I believe that creativity leads to greater productivity.

Tôi tin rằng sự sáng tạo dẫn tới năng suất lao động cao hơn.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the word which has a different stress pattern.

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

0/5

loading...
2

Complete the sentences with missing letters, and then record.

Hoàn thành các câu với các chữ cái còn thiếu và ghi âm.

0/6

loading...
Kết thúc lesson 2: Pronunciation (Stress in words ending in -ity and -itive)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay