TRA TỪ

Lesson 8: Review unit 8

Ôn tập bài 8

Review unit 8

Các em thân mến, như vậy là bài 8 của chương trình tiếng Anh lớp 8 (mới) kết thúc ở đây. Qua 7 bài giảng, các em đã học được các kiến thức sau:

• Từ vựng về các nước nói tiếng Anh bao gồm tên nước, tên quốc tịch, biểu tượng và đặc trưng của các quốc gia đó.

• Các cụm từ dùng để đặt câu về đặc trưng của đất nước.

• Trọng âm của từ kết thúc bằng đuôi -ese hoặc -ee.

• Kỹ năng đọc hiểu làm bài dạng nối dữ kiện cho sẵn với đặc điểm tương ứng.

• Kỹ năng nói giới thiệu về một đất nước.

• Kỹ năng nghe điền từ vào biểu mẫu.

• Kỹ năng viết về một lịch trình cho chuyến thăm quan/ du lịch.

Các em hãy làm những bài luyện tập sau để củng cố kiến thức của mình nhé.

Practice

1

Match the each name of country with its symbol

Nối tên nước với hình ảnh biểu tượng của nước đó

0/4

loading...
2

Listen and rearrange the letters to label the pictures.

Nghe và sắp xếp các chữ cái để mô tả các bức tranh.

0/5

loading...
3

Choose the correct options

Lựa chọn đáp án đúng

0/12

loading...
4

Reorder words or phrases to make complete sentences.

Sắp xếp các (cụm) từ thành câu hoàn chỉnh.

0/6

loading...
5

Choose the correct answers to complete the sentences.

Chọn đáp án đúng hoàn thành câu.

0/8

loading...
6

Read the text and do the following tasks

Đọc và hoàn thành các các nhiệm vụ sau

0/11

loading...
Kết thúc lesson 8: Review unit 8
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này