TRA TỪ

Lesson 3: Grammar (Present tenses: review; Present simple for the future)

Ngữ pháp (Ôn tập các thì hiện tại; Thì hiện tại đơn diễn tả tương lai)

Grammar: Present tenses review; Present simple for the future

Tóm tắt bài học

Present tenses: review

1. Present continous - Thì hiện tại tiếp diễn

S + am/ is/ are + V-ing

Một trong những cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn là dùng để diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Ví dụ:

I am reviewing for the test on English speaking countries tomorrow.

Tớ đang ôn bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra kiến thức về các nước nói tiếng Anh vào ngày mai.

2. Present simple - Thì hiện tại đơn

S + V (s/ es)

Một trong những cách sử dụng của thì hiện tại đơn là dùng để diễn tả hành động có tính chất quy luật, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Ví dụ:

Canadian people celebrate Independence Day on July 1st.

Người Canada kỷ niệm ngày quốc khánh vào ngày mùng 1 tháng 7.

3. Present perfect - Thì hiện tại hoàn thành

S + has/ have + V PII

Một trong những cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành là dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại.
Ví dụ:

Americans have celebrated Halloween since the 19th century.

Người Mỹ tổ chức lễ hội Halloween từ thế kỷ 19.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Fill in blank with the correct forms of the given verbs in brackets.

Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ cho trong ngoặc.

0/8

loading...
2

Choose the correct options.

Chọn câu trả lời đúng.

0/5

loading...
3

Reorder the words/ phrases to make complete sentences.

Sắp xếp các từ/ cụm từ thành câu hoàn chỉnh.

0/7

loading...
Kết thúc lesson 3: Grammar (Present tenses: review; Present simple for the future)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này