TRA TỪ

Lesson 4: Reading (Matching features)

Luyện chiến thuật làm bài nối dữ kiện cho sẵn với đặc điểm tương ứng

Reading skills: Matching features

Tóm tắt bài học

Features of “Matching features” task

- Dạng bài đọc hiểu “Đọc và nối dữ kiện đã cho với đặc điểm tương ứng” thường gồm một bài đọc, và sau đó có thể là bảng bao gồm một bên là các dữ kiện cho sẵn và bên còn lại là các đặc điểm tương ứng nhưng được sắp xếp xáo trộn.
- Các dữ kiện cho sẵn thường là Names (tên), Years (năm), Events (các dữ kiện chung).
- Các dữ kiện và các đặc điểm được đánh số 1, 2, 3...hoặc kí tự như A, B, C... khác nhau để chúng ta dễ dàng nối.
- Đề bài có thể không bao gồm bảng nhưng được chia là hai phần rõ rệt: Phần Items (dữ kiện cho sẵn) và phần Features (các đặc điểm).
- Phần hướng dẫn sẽ giúp các em xác định rõ yêu cầu bài và những nhiệm vụ đặc biệt (nếu có).

Ví dụ:
Match each place or event with its two features. (Nối mỗi địa danh hoặc dữ kiện với hai đặc điểm tương ứng.)

- Đề bài có thể không nói rõ là nối một dữ kiện với bao nhiêu đặc điểm tương ứng, nhưng có thể nối nhiều hơn một đặc điểm.

Ví dụ:
You may use any letter more than once (Bạn có thể sử dụng các kí tự nhiều hơn một lần)

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Read the text and do the following tasks

Đọc và hoàn thành các các nhiệm vụ sau

0/15

loading...
Kết thúc lesson 4: Reading (Matching features)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này