TRA TỪ

Lesson 8: Writing (Write an "agree or disagree" paragraph)

Kỹ năng viết đoạn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình với một quan điểm đã cho.

Writing: Write an "agree or disagree" paragraph

Tóm tắt bài học

Outlining

1. Introduction - Giới thiệu vấn đề (đồng thời nêu quan điểm của mình về vấn đề đó)

a. Agree (đồng tình)

I agree with the idea that _____ Tôi đồng ý với ý tưởng là _____
In my opinion, I completely agree that _____ Theo quan điểm của tôi, tôi hoàn toàn đồng ý rằng _____
_____ Personally, I totally agree with this view. _____ Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

Some people believe that the invention of computer games has caused a lot of problems for children. Personally, I completely agree with this view.
Một số người tin rằng việc phát minh ra trò chơi điện tử gây ra rất nhiều vấn đề cho trẻ em. Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm này.

b. Disagree (không đồng tình)

I disagree with the idea that _____ Tôi không đồng ý với ý tưởng là _____
I don’t believe that _____ Tôi không tin rằng _____
_____ I completely disagree with this opinion and think that _____ _____ Tôi hoàn toàn không đồng tình với ý kiến này và nghĩ rằng _____

I disagree with the idea that the invention of computer games has caused a lot of problems for children.
Tôi không đồng tình với ý kiến rằng việc phát minh ra trò chơi điện tử gây ra rất nhiều vấn đề cho trẻ em.

2. Supporting ideas - Các ý bổ trợ

a. Advantages (những lợi ích)

The greatest advantage of _____ is _____ Ưu điểm lớn nhất của _____ là _____
An additional benefit of _____ is _____ Một lợi ích nữa của _____là_____
What makes _____ stand out is _____ Điều khiến _____ nổi bật là _____
Another point in favor of _____ is _____ Một điểm có lợi nữa của _____ là _____

The greatest advantage of playing computer games is entertainment. The games allow the players to take control, therefore they forget their stress from studying.
Tác dụng lớn nhất của chơi điện tử là giải trí. Trò chơi cho phép người chơi kiểm soát, do vậy trẻ em quên đi căng thẳng trong học tập.

b. Disadvantages (những bất lợi)

The most serious disadvantage of _____ is _____ Điều bất lợi nghiêm trọng nhất của _____ là _____
Another disadvantage of _____ is _____ Một điều hạn chế nữa của _____ là ______

The most serious disadvantage of playing computer games is that it is one of the main factors contributing to students neglecting their studies.
Điều bất lợi nhất của việc chơi điện tử là nó là một trong những nhân tố chính khiến học sinh lơ đãng việc học hành.

c. Useful language (Ngôn từ hữu ích)

- Giving examples (Đưa ra ví dụ)

For example,_____ Ví dụ, _____
To give an example, _____ Ví dụ là, _____
For instance, _____ Ví dụ như, _____

Computers games negatively affect children’s health. For example, sitting in one position and pressing the same buttons repeatedly can lead to hand and eye strain. 
Trò chơi điện tử ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ em. Ví dụ việc ngồi 1 tư thế, nhấn những nút lặp đi lặp lại có thể dẫn tới sự căng cơ ở tay và mắt.

- Transitional expressions (Diễn đạt chuyển ý)

However/ but at the same time, _____ Tuy nhiên/ mặt khác, _____
Additionally/ besides that, _____ Hơn nữa/ bên cạnh đó, _____
Firstly/ secondly/ finally _____ Thứ nhất/ thứ hai/ cuối cùng, _____

When children play these games too much, they may lack social interaction with their families and friends. Additionally, the children’s behavior can be affected by the violent games.
Khi trẻ em chơi game quá nhiều, chúng có thể thiếu đi sự tương tác xã hội với gia đình và bạn bè. Hơn nữa, hành vi ứng xử của trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các trò chơi bạo lực.

3. Conclusion - Kết luận

In conclusion, _______ Kết luận là, _____
To sum up, _______Tóm lại, _____
In short, _______Nói chung lại, _____

In short, I believe that everything should be done moderately and so should the playing of computer games.
Nói chung lại tôi tin rằng mọi thứ đều cần phải điều độ và việc chơi điện tử cũng thế.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the best option.

Chọn đáp án đúng nhất.

0/6

loading...
2

Writing practice.

Luyện kĩ năng viết.


loading...
Kết thúc lesson 8: Writing (Write an "agree or disagree" paragraph)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay