TRA TỪ

Lesson 8: Writing (Paragraph – Giving an opinion)

Kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến

Speaking – Giving opinions

Tóm tắt bài học

1. Paragraph structure

Tóm tắt bài học

Topic sentence – Câu chủ đề nêu lên nội dung sẽ trình bày trong cả đoạn

Supporting sentences – Các câu đưa ra lập luận, bằng chứng hỗ trợ cho câu chủ đề

Concluding sentence – Câu kết luận tóm tắt lại nội dung đã trình bày và nhắc lại ý của câu chủ đề.


......
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Rearrange the words to form correct sentences.

Sắp xếp lại các từ để tạo thành các câu đúng.

0/4

loading...
2

Cross out and then correct the mistake in each sentence.

Gạch bỏ lỗi sai trong mỗi câu và sửa lại cho đúng.

0/8

loading...
3

Arrange the following sentences to make a complete paragraph.

Sắp xếp các câu sau thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

0/8

loading...
4

Write a short paragraph (120 – 150 words).

Viết một đoạn văn ngắn (120 – 150 từ).


loading...
Kết thúc lesson 8: Writing (Paragraph – Giving an opinion)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay