TRA TỪ

Lesson 9: Communication (Abbreviations in online chatting and texting)

Các cách viết tắt khi trò chuyện trên mạng và nhắn tin

Abbreviations in online chatting & texting

Tóm tắt bài học
Các cách viết tắt thường được sử dụng khi nhắn tin, gửi thư điện tử cho bạn bè, trò chuyện online trên các trang mạng xã hội, hay viết blog.

* Có những cách viết tắt chung mà ai cũng hiểu, nhưng cũng có những từ được viết tắt theo cách riêng của mỗi cá nhân hoặc một nhóm người.


......

Practice

1

Choose the proper meanings of the following abbreviations.

Chọn nghĩa đúng cho các cách viết tắt sau.

0/12

loading...
2

Read the text message and fill each blank with a word to complete the sentences below.

Đọc đoạn tin nhắn và điền vào mỗi chỗ trống 1 từ để hoàn thành các câu bên dưới.

0/8

loading...
3

Change the words/ phrases in bold into texting/ chatting language.

Chuyển (cụm) từ in đậm sang ngôn ngữ nhắn tin hoặc trò chuyện trên mạng.

0/14

loading...
Kết thúc lesson 9: Communication (Abbreviations in online chatting and texting)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay