TRA TỪ

Unit 30: At a clothes shop

Học cách hỏi, đáp khi đi mua sắm

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
look for /lʊk fɔ:r/
(phr. v.)
: tìm kiếm
shirt /ʃɜ:rt/
(n.)
: áo sơ mi
dress /dres/
(n.)
: váy dài
skirt /skɜ:rt/
(n.)
: chân váy
Mẫu câu cần nhớ
I'm looking for (a shirt). Tôi muốn mua (một cái áo sơ mi).
Do you have a (smaller) one? Bạn có cái nào nhỏ hơn không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/4

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×