TRA TỪ

Unit 27: On the phone

Học cách nói trên điện thoại

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
speak /spi:k/
(v.)
: nói, nói chuyện
hold on /hoʊld ɑːn/
(phr.v.)
: chờ máy
minute /ˈmɪnɪt/
(n.)
: phút
at the moment /æt ðə ˈmoʊmənt/
(adv.phr.)
: bây giờ
Mẫu câu cần nhớ
Hello. Could I speak to (Suzanna), please? Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với Suzanna được không?
Hello. Is that (Suzanna)? Xin chào. Có phải (Suzanna) không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
3
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/5

loading...
4
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×