TRA TỪ

Unit 22: Offering food and drink

Học cách mời đồ ăn và đồ uống

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
would like /wʊd laɪk/ : muốn, thích
some /sʌm/
(det.)
: một chút, một ít
tea /ti:/
(n.)
: trà
coffee /ˈkɔ:fi/
(n.)
: cà phê
Mẫu câu cần nhớ
Would you like some (coffee)? Bạn có muốn uống một chút (cà phê) không?
How about (tea)? Thế còn (trà) thì sao?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng từ/câu, mỗi từ/câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×