TRA TỪ

Unit 21: Asking for permission

Học cách xin phép

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
open /ˈoʊpən/
(v.)
: mở
window /ˈwɪndoʊ/
(n.)
: cửa sổ
borrow /ˈbɑ:roʊ/
(v.)
: mượn
pen /pen/
(n.)
: bút
Mẫu câu cần nhớ
Can I (open the window)? Tôi có thể (mở cửa sổ được không)?
May I (come in)? Tôi có thể (vào) được không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng từ/câu, mỗi từ/câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×