TRA TỪ

Unit 17: Making an arrangement (continued)

Học cách từ chối cuộc hẹn

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
afraid /əˈfreɪd/
(adj.)
: e rằng
can't /kænt/ : không thể (= cannot)
sorry /ˈsɔ:ri/
(adj.)
: rất tiếc
busy /ˈbɪzi/
(adj.)
: bận
Mẫu câu cần nhớ
I'm afraid I can't meet you (at 9 a.m.). Tôi e rằng tôi không thể gặp bạn (lúc 9 giờ sáng).
I'm sorry. I'm busy (on Friday). Tôi rất tiếc. Tôi bận (vào thứ Sáu) rồi.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Listen and complete the dialogue
Hoàn thành hội thoại
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×