TRA TỪ

Unit 5: Hometown and living place

Học cách hỏi và giới thiệu về quê quán và nơi sống

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
where /weə(r)/
(adv.)
: ở đâu
from /frɒm/
(prep.)
: từ
live /lɪv/
(v.)
: sống
in /ɪn/
(prep.)
:
Mẫu câu cần nhớ
Where are you from? Bạn đến từ đâu?
I'm from (the USA). Tôi đến từ (Mỹ).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/8

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn từ tiếng Anh tương ứng với nghĩa tiếng Việt
0/6

loading...
3
Find mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
4
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/6

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này