TRA TỪ
Học từ vựngnChủ đề: Các đồ vật trong lớp học
227016
Học từ vựng Chủ đề: Các vị trí trong nhà
81173
Học từ vựng Chủ đề: Các địa điểm xung quanh thành phố
277828
Học từ vựng Chủ đề: Các từ chỉ Quốc tịch và Ngôn ngữ
5843
Học ngữ pháp Chủ đề: Động từ "to be" ở dạng phủ định và câu hỏi
25649
Học đọc Chủ đề: Những người bạn ở văn phòng
177009
Học nghe Chủ đề: Những vị trí trong nhà và trong thành phố
188070
Học viết Chủ đề: Mọi người trong nhà
213857
Học Phát Âm Các âm: (/ɪ/, /i:/, /æ/, /e/, /ʌ/, /ɑ:/)
189253
Học nói - chủ đề: Mọi người trong thị trấn
229627
Bài kiểm tra
297734
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×