TRA TỪ

Các bài tập về thì quá khứ đơn

Viết lại các câu sau sang thì quá khứ đơn.
16118
558
Bạn chưa làm bài này
Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và câu hỏi Yes/ No sử dụng dạng viết tắt như trong ví dụ.
9845
420
Bạn chưa làm bài này
Ghép câu hỏi với câu trả lời phù hợp.
7183
398
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh.
8163
340
Bạn chưa làm bài này
Xem đoạn phim sau rồi trả lời các câu dưới đây đúng hay sai.
8320
398
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này