TRA TỪ

Các bài tập về thì hiện tại đơn - to be

Bạn hãy trả lời xem những câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp.
19409
822
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ “to be” để viết những câu đúng sự thật về bạn.
15740
667
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy dùng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh.
15565
668
Bạn chưa làm bài này
Ghép câu trả lời với câu hỏi tương ứng.
11827
598
Bạn chưa làm bài này
Dùng từ thông tin trong bản đồ, gợi ý và "is, is not, are" hoặc "are not" hoàn thành các câu sau.
13425
571
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng thông tin cho sẵn, chọn đáp án đúng trả lời mỗi câu hỏi sau.
12431
614
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này