TRA TỪ

Thì hiện tại đơn của động từ to be

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này