TRA TỪ

Các bài tập về thì hiện tại đơn

Hoàn thành câu sử dụng dạng rút gọn của "do not" hoặc "does not".
14272
618
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu hỏi và trả lời theo mẫu.
11706
550
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu sử dụng những từ cho sẵn trong ngoặc đơn.
10179
477
Bạn chưa làm bài này
Từ nào có âm cuối được phát âm như sau.
9516
414
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sau như trong ví dụ.
11608
437
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống sử dụng động từ cho dưới đây, sau xếp thứ tự các bức tranh từ 1 đến 5.
9176
366
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng các từ trong ngoặc đơn.
8508
466
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này