TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn và so sánh nhất.
2500
148
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng so sánh hơn nhất như ví dụ dưới đây.
2014
111
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1847
85
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
1821
91
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
1673
92
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.
1594
82
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau với dạng thức thích hợp của các tính từ/ trạng từ cho trong ngoặc.
1596
86
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này