TRA TỪ

Các bài tập so sánh thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn

Kéo thả các từ hoặc cụm từ vào các cột phù hợp.
8752
484
Bạn chưa làm bài này
Chọn trạng từ được cho dưới đây để hoàn thành các câu sau. Một số từ có thể được dùng nhiều hơn một lần.
8760
437
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu phù hợp nhất để mô tả mỗi bức tranh theo như ví dụ sau (điền A - F).
6750
404
Bạn chưa làm bài này
Ghép các cụm từ ở bên trái với các cụm từ ở bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.
7302
354
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
8627
333
Bạn chưa làm bài này
Viết câu hoàn chỉnh sử dụng các từ cho dưới đây.
9106
365
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
8589
381
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này