TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 8: Units 1-2-3

Phần 2: Skills

(Review 1 - Lớp 8 - Skills - trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Reading

(Đọc)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 8 - Reading - sách mới
1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon.
(Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn qua thư của cô ấy, là Jon.)
Dear Jon,
(Jon thân mến,)
Thank you for the letter and all your news. Well, in this letter I’ll tell you what I often do in my leisure time.
(Cảm ơn cậu về bức thư và tất cả tin tức nhé. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh.)
One thing I like to do is visiting museums. On Saturday afternoons I love to visit Da Nang Museum of Cham Sculpture.
(Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.)
You know, this museum preserves sculptures featuring the cultural and spiritual life of the Cham people. About 300 clay and stone objects are on display at the museum. This museum has the world’s largest collection of Cham artifacts.
(Cậu biết đấy, bảo tàng này lưu giữ những tác phẩm điêu khắc thể hiện đời sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những hiện vật Chăm lớn nhất thế giới.)
Sometimes I also visit Da Nang Museum. This is a new museum with about 2,500 pictures, documents and objects. You can learn about history and people’s life here.
(Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nẵng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2500 tranh ảnh, tài liệu và vật thể. Cậu có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây.)
Next time you come, I’ll take you to these museums. I’m sure you will like them, and you will learn a lot of interesting things.
(Lần tới khi cậu đến, mình sẽ dẫn cậu đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng cậu sẽ thích chúng và cậu sẽ biết được thêm nhiều điều thú vị.)
Bye for now,
(Tạm biệt,)
Kim
(Kim)
a. Tick (✓) true (T) or false (F).
(Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).)
1.
Kim likes to visit museums at the weekend.
(Kim thích thăm bảo tàng vào cuối tuần.)
Đáp án: T
Giải thích: Trong bức thư, Kim có viết là thích đi thăm bảo tàng, và thường đi vào các chiều thứ 7.
2.
The Museum of Cham Sculpture has the largest collection of Cham artifacts.
(Bảo tàng Điêu khắc Chăm có bộ sưu tập điêu khắc lớn nhất về những tạo tác Chăm.)
Đáp án: T
Giải thích: Thông tin trùng với thông tin trong bức thư: This museum has the world’s largest collection of Cham artifacts.
3.
The Museum of Cham Sculpture has about 2,500 items.
(Bảo tàng Điêu khắc Chăm có khoảng 2500 hiện vật.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Da Nang Museum is a new museum.
(Bảo tàng Đà Nẵng là một bảo tàng mới.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Jon thinks it is a good thing to visit museums.
(Jon nghĩ đi thăm các bảo tàng là một việc tốt.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
b. Write questions for the underlined phrases in the letter.
(Đặt câu hỏi cho những cụm từ được gạch chân trong bức thư.)
1.
On Saturday afternoons I love to visit Da Nang Museum of Cham Sculpture.
(Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.)
Đáp án: Which museum does Kim love to visit on Saturday afternoons? (Kim thích đến thăm bảo tàng nào vào những chiều thứ Bảy?)
2.
About 300 clay and stone objects are on display at the museum.
(Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng.)
Đáp án: How many (clay and stone) objects are on display at the museum? (Bao nhiêu vật thể (bằng đất sét và đá) được trưng bày ở bảo tàng?)
3.
You can learn about history and people’s life here.
(Cậu có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây.)
Đáp án: What can you learn in this museum/ Da Nang Museum? (Bạn có thể học được gì từ bảo tàng này/ Bảo tàng Đà Nẵng?)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay