TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 8: Units 1-2-3

Phần 1: Language

(Review 1 - Lớp 8 - Language - trang 36-37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Grammar

(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 8 - Grammar - sách mới
5. Complete the sentences with the correct comparative form of adverbs from the adjectives in brackets.
(Hoàn thành các câu với hình thức so sánh đúng của trạng từ, từ những tính từ trong ngoặc đơn.)
1.
On Saturday night we may stay up ___________than usual. (late)
(Vào tối thứ Bảy chúng tôi có thể thức _________ hơn bình thường. (muộn, khuya)
Đáp án: later
Giải thích: 'late' vừa là trạng từ vừa là tính từ. Đây là trạng từ ngắn nên dạng so sánh hơn có công thức là adv + -er; do kết thúc bằng 'e' nên ta chỉ việc thêm 'r' vào sau.
2.
In his free time, Linh enjoys doing jigsaw puzzles___________ than anything else. (much)
(Vào thời gian rảnh, Linh thích chơi trò ghép hình ___________ hơn bất kỳ trò nào. (nhiều)
Đáp án: more
Giải thích: 'much' vừa là tính từ vừa là trạng từ, và là tính từ/trạng từ đặc biệt có dạng so sánh hơn là 'more'.
3.
We speak English ___________ now than last year. (fluent)
(Bây giờ chúng tôi nói tiếng Anh ___________ hơn năm ngoái. (trôi chảy)
Đáp án: more fluently
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
You should buy the blue sweater. It suits you___________ than the red one. (good)
(Bạn nên mua cái áo len màu xanh. Nó hợp với bạn ___________ là cái màu đỏ. (tốt)
Đáp án: better
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Ethnic people in the mountainous regions live___________ than people in the city. (simple)
(Người dân tộc miền núi sống ___________hơn người dân ở thành phố. (đơn giản)
Đáp án: more simply
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Everyone in the race ran fast, but John ran___________ than all the others. (fast)
(Mọi người trong cuộc đua chạy nhanh, nhưng John chạy __________ hơn tất cả những người khác. (nhanh)
Đáp án: faster
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
If you write ___________ , you will make fewer mistakes. (careful)
(Nếu bạn viết ___________, bạn sẽ mắc ít lỗi hơn. (cẩn thận)
Đáp án: more carefully
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay