TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

Review 1 - Tiếng Anh lớp 11: Units 1-2-3

Phần 1: Language

(Review 1 - Lớp 11 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)

Vocabulary

(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 11 - Vocabulary - sách mới
2. Complete the sentences with correct words from the box.
(Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp cho trong khung.)
independent (độc lập, tự lập)
self-reliant (tự lực)
reconciled (hòa giải)
relationship (mối quan hệ)
argument (cuộc tranh cãi)
1.
She has a close ...... with her parents.
(Cô ấy có một......thân thiết với bố mẹ.)
Đáp án: relationship
2.
He broke the glass vase during a(n) ...... with his cousin.
(Anh ấy đã làm vỡ bình thủy tinh trong một......với anh họ của mình.)
Đáp án: (an) argument
3.
We were finally ...... after he apologised.
(Cuối cùng chúng tôi đã ...... sau khi anh ta xin lỗi.)
Đáp án: reconciled
4.
My little cousin is becoming more ...... so my aunt has more time for herself.
(Em họ của tôi trở nên ...... hơn nên dì của tôi có thêm thời gian cho bản thân.)
Đáp án: independent
5.
Teaching secondary school students to be independent and ...... is important for their personal development.
(Dạy học sinh cấp 2 tính độc lập và ...... rất quan trọng cho sự phát triển bản thân của các em.)
Đáp án: self-reliant
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×