TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Điền vào chỗ trống sử dụng “many” hoặc “ much”.
4281
250
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu hỏi cho các câu trả lời sau đây sử dụng hai từ để hỏi 'How much' hoặc 'How many'.
4459
197
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với too many hoặc too much.
3365
190
Bạn chưa làm bài này
Điền các lượng từ a little hoặc a few với một trong các từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống.
3501
184
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
3395
164
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các cặp hội thoại sử dụng many, much hoặc lots of.
3615
184
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này