TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Điền vào chỗ trống với 'in, on' hoặc 'at'.
5930
318
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'in, on' hoặc 'at'.
4461
233
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp: in, on, at.
4230
221
Bạn chưa làm bài này
Nhìn vào bức tranh phòng của Jenny và điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp: in, on, at.
4185
200
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
3956
191
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với giới từ phù hợp 'in, on, at' hoặc tên nghề nghiệp tương ứng với thông tin trong bức tranh.
3680
236
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này