TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Unit 42
Consonant /ŋ/
(Phụ âm /ŋ/)

Introduction

/ŋ/ is the voiced consonant sound.
To make this sound, touch the back of the roof of your mouth with the back of your tongue.
Use your voice and make the air through your nose.
It's pronounced /ŋ/ ......./ŋ/.
Let's see some examples to distinguish between /n/ and /ŋ/:

Thin /θɪn/ - Thing /θɪŋ/
Ban /bæn/ - Bang /bæŋ/
Win /wɪn/ - Wing /wɪŋ/

Sing /sɪŋ/
Ring /rɪŋ/
Long /lɔːŋ/
Bank /bæŋk/
String /strɪŋ/

Typing /'taɪpɪŋ/
Moving /ˈmuːvɪŋ/
Reading /ˈriːdɪŋ/
Morning /ˈmɔːrnɪŋ/
Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/

I'm hungry.
/aɪm ˈhʌŋɡri/
Good morning!
/ɡʊd 'mɔːrnɪŋ/
Is something wrong?
/ɪz ˈsʌmθɪŋ rɔːŋ/

I’ve been waiting for a long time.
/aɪv bɪn 'weɪtɪŋ fər ə lɔːŋ taɪm/

How long have you been studying English?
/haʊ lɔːŋ həv juː bɪn ˈstʌdiɪŋ ˈɪŋɡlɪʃ/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
sing /sɪŋ/ hát
monkey /ˈmʌŋki/ con khỉ
ring /rɪŋ/ cái nhẫn
anger /ˈæŋgə(r/ sự giận giữ
thank /θæŋk/ cám ơn
length /leŋθ/ bề dài, chiều dài
instinct /ˈɪnstɪŋkt/ bản năng
thing /θɪŋ/ đồ vật
think /θɪŋk/ suy nghĩ
wrong /rɒŋ/ sai, xấu
hung /hʌŋ/ treo
fling /flɪŋ/ sự ném, quăng
wing /wɪŋ/ cánh
pink /pɪŋk/ mầu hồng
bang /bæŋ/ tiếng nổ lớn
strong /strɒŋ/ mạnh, khỏe
morning /ˈmɔːnɪŋ/ buổi sáng
happening /ˈhæpənɪŋ/ xảy ra
standing /ˈstændɪŋ/ sự đứng
Identify the letters which are pronounced /ŋ/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /ŋ/)
1. "n" được phát âm là /ŋ/ khi nó đứng trước âm /k/ và /g/
Examples Transcription Listen Meaning
uncle /ˈʌŋkļ/ bác, chú
drink /drɪŋk/ uống
single /ˈsɪŋgļ/ đơn độc, một mình
angle /ˈæŋgļ/ góc, xó
anger /ˈæŋgə(r)/ sự tức giận
ink /ɪŋk/ mực
trunk /trʌŋk/ hòm, rương
Ngoại lệ:

"n" ở các từ sau vẫn phát âm là /n/ vì g ghép với nguyên âm phía sau để tạo nên một âm khác và được phát âm là //

Examples Transcription Listen Meaning
strange /streɪndʒ/ lạ lùng
challenge /ˈtʃælɪndʒ/ thử thách
stranger /ˈstreɪndʒə(r)/ người lạ
danger /ˈdeɪndʒə(r)/ nguy hiểm
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay