TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Unit 30
Consonant /ʒ/
(Phụ âm /ʒ/)

Introduction

/ʒ/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /ʃ/ first
then use the voice to say /ʒ/ ....../ʒ/

Asia /ˈeɪʒə/
Usual /ˈjuːʒuəl/
Rouge /ruːʒ/
Casual /ˈkæʒuəl/
Division /dɪˈvɪʒn/

Collision /kəˈlɪʒn/
Measure /ˈmeʒər/
Treasure /ˈtreʒər/
Television /ˈtelɪvɪʒn/
Conclusion /kənˈkluːʒn/

Take the usual measurements.
/teɪk ðə ˈjuːʒuəl ˈmeʒərmənts/
They found the treasure in Asia.
/ðeɪ faʊnd ðə ˈtreʒər ɪn ˈeɪʒə/
She occasionally wears her beige blouse.
/ʃi əˈkeɪʒnəli weərz hər beɪʒ blaʊs/
They usually watch television for pleasure.
/ðeɪ ˈjuːʒuəli wɑːtʃ ˈtelɪvɪʒn fər ˈpleʒər/
There was an explosion in the garage on Leisure Road.
/ðeər wəz ən ɪkˈspləʊʒn ɪn ðə ɡəˈrɑːʒ ɔːn ˈliːʒər rəʊd/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
leisure /ˈliːʒə(r)/ lúc nhàn rỗi
television /ˈtelɪvɪʒən/ tivi, vô tuyến
pleasure /ˈpleʒə(r)/ làm vui lòng
vision /ˈvɪʒən/ sự nhìn, tầm nhìn
garage /gə'rɑːʒ/ gara, nhà để xe
measure /ˈmeʒə(r)/ biện pháp
treasure /ˈtreʒə(r)/ của cải
casual /ˈkæʒuəl/ tình cờ, ngẫu nhiên
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ không bình thường
collision /kəˈlɪʒən/ sự đụng, va chạm
barrage /ˈbærɑːʒ/ vật chướng ngại
mirage /məˈrɑːʒ/ ảo vọng
massage /məˈsɑːʒ/ xoa bóp
azure /ˈæʒə(r)/ màu xanh da trời
seizure /ˈsiːʒə(r)/ sự chiếm đoạt
Identify the letters which are pronounced /ʒ/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /ʒ/)
1. "g" được phát âm là /ʒ/
Examples Transcription Listen Meaning
massage /məˈsɑːʒ/ xoa bóp
mirage /məˈrɑːʒ/ ảo vọng
2. "s" được phát âm là /ʒ/ khi nó đi sau là một từ nguyên âm đứng trước u, ia, io
Examples Transcription Listen Meaning
usual /ˈjuːʒuəl/ thông thường
pleasure /ˈpleʒə(r)/ thú vui
measure /ˈmeʒə(r)/ đo lường,thước đo
erasure /ɪ'reɪʒə/ sự xóa bỏ
division /dɪˈvɪʒən/ sự phân chia
conclusion /kənˈkluːʒn/ tóm lại, tổng kết
erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn
explosion /ɪkˈspləʊʒən/ tiếng nổ, sự nổ
invasion /ɪnˈveɪʒən/ sự xâm lược
3. "t" được phát âm là /ʒ/
Examples Transcription Listen Meaning
equation /ɪˈkweɪʒən/ phương trình
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay