TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Unit 26
Consonant /g/
(Phụ âm /g/)

Introduction

/g/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /k/ first, then use the voice to say /g/ ....../g/

coat /kəʊt/ - goat /gəʊt/
curl /kɜːrl/ - girl /gɜːrl/
class /klæs/ - glass /glæs/

Game /ɡeɪm/
Girl /ɡɜːrl/
Ghost /gəʊst/
Big /bɪɡ/
Bag /bæɡ/

Begin /bɪˈɡɪn/
Again /əˈɡen/
Beggar /ˈbeɡər/
Hungry /ˈhʌŋɡri/
Agreement /əˈɡriːmənt/

Go get your mother’s glasses.
/ɡəʊ get jər ˈmʌðər ɡlæsɪz/
Peggy begged to go to the art gallery.
/'pegi begd tə ɡəʊ tə ði ɑːrt ˈɡæləri/
Gloria gives gracious get- togethers.
/ˈɡlɔːriə ɡɪvz ˈɡreɪʃəs get təˈɡeðərz/
Please give me eight gallons of gas.
/pli:z ɡɪv mi eɪt ˈɡælənz əv ɡæz/
Maggie bagged all the groceries.
/'mæɡi bæɡd ɔːl ðə ˈɡrəʊsəriz/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
get /get/ có được, lấy được
ghost /gəʊst/ ma
giggle /ˈgɪgļ/ tiếng cười khúc khích
gold /gəʊld/ vàng
good /gʊd/ tốt
goat /gəʊt/ con dê
gate /geɪt/ cổng
girl /gɜːl/ con gái
glass /glɑːs/ thủy tinh
bag /bæg/ cái túi
clog /klɒg/ cản trở, trở ngại
frog /frɒg/ con ếch
glue /gluː/ keo, hồ dán
again /əˈgen/ lại, làm lại
together /təˈgeðə(r)/ cùng nhau
begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
give /gɪv/ đưa cho
guest /gest/ khách
Identify: Chỉ có phụ âm "g" được phát âm là /g/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1325

• Sổ học bạ: 380
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 380
tamlienkiet
Gửi lúc: 17:01:12 ngày 05-10-2021
♪ 。 • ★ 。˚ ♫ k.huy ♫ ° 。★ • 。♪

vuthuy26

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 7794

• Sổ học bạ: 944
• Điểm thành tích: 835
• Điểm học bạ: 944
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 09:16:56 ngày 09-08-2021
Thuy ❤

dangkhoa2111

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-01-2019

Bài viết: 2099

• Sổ học bạ: 380
• Điểm thành tích: 200
• Điểm học bạ: 380
Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population.
Gửi lúc: 08:22:16 ngày 09-08-2021
๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 14:03:59 ngày 08-08-2021

nndiep2008

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 24-09-2016

Bài viết: 451

• Sổ học bạ: 201
• Điểm thành tích: 269
• Điểm học bạ: 201
meaningful
Gửi lúc: 21:02:09 ngày 05-08-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay