TRA TỪ

Các bài tập về thì quá khứ tiếp diễn

Điền vào chỗ trống với "was" hoặc "were" (không viết tắt).
5128
394
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ.
5377
304
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng phủ định hoặc nghi vấn của động từ ở thì quá khứ tiếp diễn.
5195
278
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ hoặc cụm từ cho sẵn hoàn thành các câu sau.
4738
216
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ cho sẵn để mô tả từng người đang làm gì khi Mary về nhà.
4124
240
Bạn chưa làm bài này
Mọi người đang làm gì ở các nước khác khi bạn đang học tiếng Anh ở Việt Nam? Hãy viết câu sử dụng từ gợi ý bắt đầu bằng "While I was stydying English,..."
3866
214
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
5733
209
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này