TRA TỪ

Các bài luyện tập

Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
1935
94
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ các cặp tính từ để sai vị trí trong đoạn văn sau.
1531
67
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn dưới đây. Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.
1431
67
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng too/ enough/ so/ such và tính từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1533
60
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi câu ở bên phải với một câu phù hợp ở bên trái.
1438
62
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các cấu trúc: it + to be/ there + to be/ have got và các gợi ý cho sẵn để trả lời các câu hỏi như ví dụ dưới đây.
1244
51
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
1257
59
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1309
55
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
1424
51
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu dưới đây sử dụng từ trong ngoặc.
2274
76
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này