TRA TỪ

Các bài tập ôn tập ngữ pháp cơ bản

Nhìn vào danh sách mua sắm dưới đây và phân loại danh từ thành hai nhóm danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.
6423
334
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành danh sách mua sắm với a, an, a loaf of, a bottle of, some pieces of, a bag hoặc some.
6227
316
Bạn chưa làm bài này
Điền vào đoạn văn với a lot of, some, not much, not many sau dạng đúng của động từ trong ngoặc.
7057
256
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
4821
236
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu hỏi sử dụng am/ are/ is/ do/ does.
5369
218
Bạn chưa làm bài này
Ghép những cách diễn đạt về tần suất ở bên phải với cụm từ tương ứng bên trái.
4070
214
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sử dụng always, often, sometimes, seldom hoặc never như trong ví dụ.
5821
204
Bạn chưa làm bài này
Hãy đọc vé xem phim dưới đây và trả lời các câu hỏi(không sử dụng dạng rút gọn của to be).
4654
188
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
4333
199
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh (Không sử dụng dạng viết tắt của to be).
4994
147
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống dạng mệnh lệnh thức của những động từ sau (khẳng định hoặc phủ định).
3990
182
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này