TRA TỪ

Động từ khuyết thiếu chỉ sự bắt buộc và lời khuyên

Nhìn vào các biển hiệu dưới đây và điền vào chỗ trống với must hoặc mustn’t và dạng đúng của động từ trong ngoặc như trong ví dụ.
1826
86
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
1538
76
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu bắt đầu bằng I must/ I mustn't cho những điều mà bạn phải làm hoặc không được làm trong lớp học.
1410
83
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả nội dung ở cột bên phải với cách giải thích tương đương ở cột bên trái.
1364
72
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
1411
67
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1318
68
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng thức phù hợp của must hoặc have to.
1367
63
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
1348
62
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×