TRA TỪ
Luyện viết lại câu với cấu trúc “would rather… than”, “like… better than” và “prefer…to”
239
0
Bạn chưa làm bài này
Write a letter to tell me about your favourite shopping centre in your city, Viết thư nói về trung tâm mua sắm yêu thích
201
0
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×