TRA TỪ
Viết lại câu sử dụng cấu trúc It takes sb + time + to do sth = sb spends + time + doing sth, Like sth/ doing sth = Enjoy sth/ doing sth = Be + fond of + sth/ doing sth n= Be interested in sth/ doing sth = Be keen on sth/ doing sth
545
0
Bạn chưa làm bài này
Write letter about your hobbies. Viết một lá thư kể về sở thích của bạn
505
3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×