TRA TỪ
Xác định theo sau các từ đã cho là danh động từ hay động từ nguyên thể có "to"
181
0
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn danh động từ hoặc động từ nguyên thể có "to" hoàn thành câu
179
0
Bạn chưa làm bài này
Xác định câu đúng, sai trong cách sử dụng danh động từ, động từ nguyên thể có "to"
176
0
Bạn chưa làm bài này
Chọn động từ và chia ở dạng danh động từ hoặc động từ nguyên thể có "to"
178
0
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×