TRA TỪ

Luyện tập Part 7 - Reading Comprehension

 • Part 7 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 7 - Reading Comprehension.
  24682
  248
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Business Letters 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  38415
  458
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Business Letters 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16594
  278
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Business Letters 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12193
  203
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Memo 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12504
  198
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Memo 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10273
  145
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Memo 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8094
  124
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra số 1 với chủ đề Business Letters and Memoranda. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8717
  115
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Notice 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10430
  101
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Notice 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5144
  92
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Notices 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5103
  91
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Advertisements 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6328
  106
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Advertisements 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4886
  75
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Advertisements 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4053
  49
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Notices and Advertisements. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4930
  63
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Articles 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4360
  57
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Articles 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4404
  65
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Articles 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3456
  55
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Instructions 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3880
  55
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Instructions 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3376
  52
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Instructions 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3161
  26
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Articles and Instructions. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3698
  51
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Charts and Tables 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4682
  52
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Charts and Tables 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3421
  30
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Charts and Tables 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3731
  29
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Forms 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3799
  42
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Forms 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3512
  31
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Forms 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3237
  34
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Charts and Tables và Forms. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4213
  42
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6142
  59
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4131
  45
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 7 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5060
  98
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay