TRA TỪ

Luyện tập Part 4 - Short talks

 • Part 4 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 4 - Talks.
  21572
  232
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Advertisements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  35711
  593
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Advertisements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17619
  377
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Weather 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Weather Reports - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  31011
  320
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 Weather 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Weather Reports - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14229
  311
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Airline Announcements

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Airline Announcements. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13479
  228
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Airline Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Airline Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12310
  188
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề Advertisements, Weather Reports, và Airline Announcements. Enjoy your test!
  12818
  225
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Recorded Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Recorded Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11004
  169
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Recorded Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Recorded Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7722
  167
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - In-office Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề In-office Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11981
  105
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - In-office Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề In-office Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  1542
  101
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Introductions 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Introductions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7201
  100
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Introductions 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Introductions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6534
  105
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề Recorded Announcements, In-office Announcements, và Introductions. Enjoy your test!
  7420
  99
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - News 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề News - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17478
  107
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - News 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề News - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13872
  87
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 -Special Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Special Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5192
  84
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 -Special Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Special Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4716
  73
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề News và Special Announcements. Enjoy your test!
  5280
  113
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Talks - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5846
  93
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4993
  78
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 4 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5420
  128
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay