TRA TỪ

Luyện tập Part 3 - Short conversations

 • Part 3 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với Part 3 Conversations.
  38028
  403
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Office 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  1405
  655
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Office 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  30303
  437
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Eating out 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  24688
  383
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Eating out 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  18034
  286
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Business 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23752
  291
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Business 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14959
  255
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Office, Eating out, và Business. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16799
  266
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Travel 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12684
  213
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Travel 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11326
  209
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Retail 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10328
  191
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Retail 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11181
  206
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Career 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10670
  178
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Career 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8904
  163
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Travel, Retail, và Career. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8673
  190
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Communications 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7867
  153
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Communications 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6899
  134
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Leisure 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6817
  131
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Leisure 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6638
  137
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Money 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8322
  127
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Money 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6885
  98
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Communications, Leisure, và Money. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6770
  114
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 -Health 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6909
  102
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Health 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5596
  97
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Society 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6063
  106
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Society 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6091
  82
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Trade 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5696
  81
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Trade 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4851
  82
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Health, Society, và Trade. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6111
  111
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8442
  122
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5839
  115
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 3 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5128
  125
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay