TRA TỪ

Luyện tập Part 2 - Question - Response

 • Part 2 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với part 2 Question - Response
  50162
  485
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - What 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 1.
  77898
  993
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - What 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 2
  9414
  642
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - How 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 1.
  30347
  824
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - How 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 2.
  27034
  549
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Where 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 1.
  23581
  608
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Where 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 2.
  20717
  523
 • Bạn chưa làm bài này

  A test on What, Where, How

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng What, Where và How.
  30443
  774
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - When 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  19057
  463
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - When 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16822
  451
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Why 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17222
  440
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Why 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14875
  427
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Who 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15561
  436
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Who 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13095
  463
 • Bạn chưa làm bài này

  A test on Who, When, Why

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng Who, When và Why.
  17216
  492
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Indirect questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16118
  378
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Indirect questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13358
  342
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Statements 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13053
  325
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Statements 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11399
  312
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Tag questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13337
  302
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Tag questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15033
  319
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Tag questions, và Statements.
  12738
  358
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Yes/No Questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10885
  261
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Yes/No Questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11859
  259
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Alternative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11123
  234
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Alternative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  9721
  250
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Negative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  9634
  209
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Negative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8652
  195
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Alternative questions, và Negative questions.
  8992
  309
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 1
  14266
  302
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 2.
  9724
  252
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 3.
  8632
  237
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 4.
  8892
  210
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 2 - Full Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 5.
  10310
  272
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay