TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền các chữ cái còn thiếu để thành từ đúng.
1951
187
Bạn chưa làm bài này

Listen and fill NO MORE THAN 2 WORDS for each blank.

Nghe và điền KHÔNG QUÁ 2 TỪ cho mỗi ô trống.
2087
150
Bạn chưa làm bài này

Listen and answer each question.

Nghe và trả lời câu hỏi.
1762
150
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
994
36
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này