TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 2.

Listen and fill ONE word for each blank.

Nghe và điền 1 TỪ vào mỗi ô trống.
1745
116
Bạn chưa làm bài này

Listen and rearrange the words to complete the sentences.

Nghe và sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
1881
114
Bạn chưa làm bài này

Listen and find TWELVE mistakes.

Nghe và tìm 12 lỗi sai.
1631
123
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
965
32
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×