TRA TỪ

Các bài tập luyện tập cho phần lý thuyết 1.

Listen and fill letters in blanks to have right words.

Nghe và điền chữ cái còn thiếu để có từ đúng.
1933
171
Bạn chưa làm bài này

Listen - Drag and drop.

Nghe audio và kéo thả từ theo đúng cột.
1814
159
Bạn chưa làm bài này

Listen and choose the best answer for each question.

Nghe và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau.
1898
147
Bạn chưa làm bài này

Listen and type.

Các bạn hãy nghe, viết lại và check kết quả tự động trên website nhé.
1461
56
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×